شنبه :ساعت اول ،دوم و سوم امتحان شفاهی فارسی -تدریس گروه سبحان شریفیان و تدریس امیر محمد عابدی
یک شنبه :تدریس گروه محسن امان الهی ،تدریس گروه هادی سلیمانی ،تدریس گروه امیر محمد عابدی ،تدریس سید عرفان اخباری و محمد متین
دوشنبه :روی وبلاگ کلاس ثامن بلاگ


برچست ها :